A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Obowiązek Informacyjny

22.01.2021

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Wilczyskach (adres: Wilczyska 29 adres e-mail: spwilczyska@interia.pl numer telefonu: 183550112).
2. W Szkole Podstawowej w Wilczyskach został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Zbigniew Murjas, adres e-mail: Zbigniew.murjas@cbi24pl, Tel. 570005331.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

Zarządzenie w sprawie RODO

10.04.2019

Klauzula informacyjna

Zarządzenie w sprawie RODO

10.04.2019

Zarządzenie nr 10

Zarządzenie w sprawie RODO

10.04.2019

Zarządzenie nr 7

Zarządzenie w sprawie RODO

10.04.2019

Zarządzenie RODO

Zarządzenie w sprawie RODO

10.04.2019

Zarzadzenie nr 11Opublikował: Barbara Włodarz
Publikacja dnia: 22.02.2018
Podpisał: Barbara Włodarz
Dokument z dnia: 22.02.2018
Dokument oglądany razy: 19 004