A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WILCZYSKACH

Wstęp do deklaracji:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://wilczyska.bip.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach
Wilczyska 29
Tel. 18 3550112, 18 3550113
e-mail: spwilczyska@interia.pl
skrytka epuap: spwilczyska1

Data publikacji strony internetowej: 09.11.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2021 r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:

zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP ZSZ w Wilczyskach posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji: 27.01.2021
Deklarację sporządzono dnia 28.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie ustaw o dostępności oraz Inspektora BHP ZSP w Wilczyskach.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilczyskach - Zbigniew Ligęza

Adres do korespondencji:

Wilczyska 29, 38-350 Bobowa
Telefon: 606525747
E-mail: kontakt50@poczta.onet.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada dwa budynki znajdujące się w Wilczyskach pod numerem 28 i 29. Budynki nie posiadają zamontowanej windy.
Do budynku Szkoły prowadzą 4 wejścia, 2 z nich są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Sanitariat w budynku Szkoły umiejscowiony na parterze przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik Zespołu schodzi do osoby po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub poprzez pracownika Zespołu.
Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Barbara Włodarz
Publikacja dnia: 26.05.2022
Podpisał: Barbara Włodarz
Dokument z dnia: 04.03.2021
Dokument oglądany razy: 493