A A A K

SmodBIP

Regulamin zawodów sportowych i konkursów

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE I KONKURSY POZASZKOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZYSKACH
I. ZASADY OGÓLNE
1. Zawody sportowe i konkursy pozaszkolne są integralną częścią procesu wychowania fizycznego oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
2. Przy organizowaniu wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
3. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne są wyrażane na piśmie.
4. Miejscem zawiązywania i rozwiązywania wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne jest szkoła.
5. Uczniowie wraz z opiekunami na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne powinni podróżować w miarę możliwości środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, busem itd. Należącym do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia.
6.W miarę posiadanych środków finansowych szkoła może sfinansować w całości lub częściowo dofinansować koszty podróży uczniów na zawody sportowe i konkursy.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH I KONKURSACH POZASZKOLNYCH I ZWIĄZANE Z TYM OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Udział w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych jest przywilejem uczniów.
2. Uczestnicy zawodów i konkursów godnie reprezentują szkołę i dążą do uzyskania jak najlepszych wyników.
3. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w zawodach sportowych.
4. W zawodach sportowych i konkurach organizowanych przez szkołę poza jej terenem mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
5. Możliwość wyjazdu uczniów na zawody powiązana jest z ich wynikami w nauce.
W zawodach nie może uczestniczyć żaden uczeń, który jest zagrożony oceną niedostateczną z któregokolwiek przedmiotu.
6. Uczniowie uczestniczący w zawodach i konkursach uzupełniają braki lekcyjne spowodowane wyjazdem na zawody i konkursy według następujących zasad:
- lekcje i materiał do nauki zadany w dniu zawodów na drugi dzień po zawodach, konkursach,
- lekcje i materiał do nauki zadany przed zawodami na pierwszy dzień po zawodach. Konkursach,
- jeżeli zawody i konkursy kończą się powrotem do godziny 18.00 uczniowie mają obowiązek uzupełnić zaległości na pierwszy dzień po zawodach, konkursach,
- jeżeli zawody i konkursy kończą się powrotem po godzinie 18.00 uczniowie mają obowiązek uzupełnić zaległości na drugi dzień po zawodach, konkursach.
7. Sposób rozwiązywania zawodów i konkursów uzależniony jest od godziny powrotu z zawodów i konkursów:
- jeżeli zawody i konkursy kończą się w godzinach przedpołudniowych i powrót do szkoły nastąpi przed godziną 12:30, wszyscy uczniowie wracają do szkoły i uczestniczą w pozostałych lekcjach jako „wolni słuchacze”.
W przypadku, gdy przyjazd z zawodów i konkursów nastąpi w trakcie trwania lekcji, opiekę nad uczniami, którzy wrócili z zawodów do końca rozpoczętej godziny lekcyjnej sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego lub nauczyciel odpowiedzialny za konkurs.
- jeżeli zawody i konkursy kończą się po godzinie 12:30 uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach zostają zwolnieni z reszty zajęć lekcyjnych w dniu zawodów i konkursów.
III. UDZIELANIE ZGÓD NA WYJAZDY NA ZAWODY SPORTOWE I KONKURSY POZASZKOLNE ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgody na wyjazd na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne udziela Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.
2. Na dwa dni przed planowanym wyjazdem na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne kierownik wyjazdu przedstawia Dyrektorowi lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wyjazdu na zawody lub konkursy, wraz z imienną listą uczniów mających reprezentować szkołę.
W uzasadnionych przypadkach termin ten można skrócić do jednego dnia.
IV. KIEROWNIK I OPIEKUNOWIE WYJAZDU NA ZAWODY I KONKURSY
1. Kierownikiem wyjazdu na zawody sportowe powinien być nauczyciel wychowania fizycznego na konkursy pozaszkolne nauczyciel danego przedmiotu. W wyjątkowych sytuacjach funkcję tą może sprawować inny nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wilczyskach.
2. Kierownik wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne pełni jednocześnie funkcję opiekuna.
3. Funkcję opiekunów wyjazdu na zawody sportowe lub konkursy mogą pełnić nauczyciele lub rodzice (prawni opiekunowie) uczestników zawodów.
4. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów sportowych i konkursów i bezwzględnie ich przestrzegać.
5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wyjazdu przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.
V. ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH I KONKURSÓW POZASZKOLNYCH
1. Wypełnienie karty wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne z imienną listą uczniów.
2. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody Dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne.
3. Wywieszenie w pokoju nauczycielskim listy uczestników zawodów i konkursów wraz z informacją o terminie oraz godzinach wyjazdu i planowanego przyjazdu uczniów.
4. Przekazanie informacji zawartych w punkcie 2 pracownikom stołówki szkolnej.
5. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
6. Określenie zadań dla opiekunów.
VI. ZADANIA I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH KONKURSÓW POZASZKOLNYCH
1. Sprawowanie opieki nad uczniami.
2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników zawodów i konkursów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
3. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.
4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wyjazdu na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne.
VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób.
2. Przed wyruszeniem na zawody sportowe i konkursy należy pouczyć uczestników wyjazdu o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
3. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniemz każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.Opublikował: Barbara Włodarz
Publikacja dnia: 22.02.2018
Podpisał: Barbara Włodarz
Dokument z dnia: 22.02.2018
Dokument oglądany razy: 538