A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). WMBIP w Małopolsce Biuletyny Gminy Małopolski Bobowa Oświadczenia Wprowadzenie

Informacja

Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym, zwanych dalej "oświadczeniami majątkowymi" są zobowiązani:
- radni
- wójt
- sekretarz gminy
- skarbnik gminy
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
- osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
- radni - Przewodniczącemu Rady Gminy,
- wójt, przewodniczący Rady Gminy - Wojewodzie,
- sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby wdające decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości: (art. 27d uosg).
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oświadczenia te są sukcesywnie zamieszczane na naszych stronach.
Oświadczenia majątkowe są również udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy:
- pok. Nr 5 - p. Zdzisława Iwaniec - oświadczenia Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta,
- pok. Nr 16 - p. Wiesława Szopa - oświadczenia radnych Rady Gminy.

Wprowadzenie: Piotr Rutka, 2004-06-16


Historia zmian: 16 czerwca 2004Drukuj


Opublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 10.11.2011
Podpisał: Wiesław Tarasek
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 789