RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.02.2018 z powodu:
nieaktualne informacje

Druki

UMOWA CYWILNO – PRAWNA nr …../2011 zawarta w dniu ……………… pomiędzy:
Przedszkolem Samorządowym w Wilczyskach
z siedzibą w Wilczyskach
reprezentowanym przez – ……………………….. Dyrektora Przedszkola
a Panią/Panem ……………………………………
zamieszkałą : …………………. legitymującą/cym się dowodem osobistym SERIA NUMER.................................................... będącym Rodzicem /Prawnym Opiekunem dziecka

………………………………..
/imię i nazwisko dziecka /
o następującej treści:
§ 1
Dziecko Małgorzata Beresińska będzie systematycznie korzystać z usług świadczonych przez przedszkole w dni robocze, za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:
a) wyłącznie w godzinach wyznaczonych na realizację podstawy programowej, tj. 800 -1300
b) dodatkowo również z zajęć w ilości godzin dziennie, w czasie trwania pracy przedszkola:
w godz. 7 -8 ...................... /wpisać 1 – korzysta lub 0 – nie korzysta/
w godz. 13-14 ...................... /wpisać 1 – korzysta lub 0 – nie korzysta/
w godz. 14-15 ...................... /wpisać 1 – korzysta lub 0 – nie korzysta/

§ 2
Rodzic (prawny opiekun) zobowiązuje się do zapłaty:
a) kosztów żywienia w wysokości określonej w obowiązującym Zarządzeniu dyrektora przedszkola, w zależności od zadeklarowanej ilości spożywanych dziennie posiłków,
b) opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 pkt b, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wysokości ustalonej w Uchwale Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011r.
c) Opłata pobierana będzie również za pobyt dziecka wykraczający poza godziny otwarcia przedszkola jak wskazano w § 5 w/w Uchwały


§ 3
Opłatę ustaloną na podstawie w § 1 pkt. b (w oparciu o deklaracje Rodzica o pobycie dziecka) ustala się miesięcznie i reguluje się na podstawie przypisu stanowiącego odpowiednik liczby dni w m-cu pomnożony przez stawkę dziennego pobytu dziecka. Wpłat należy dokonać do 5-go każdego następnego miesiąca. W przypadku nieterminowej zapłaty pobierane będą odsetki ustawowe.


§ 4
W przypadku nieobecności dziecka opłata za niewykorzystane dodatkowe świadczenia podlega korekcie przy najbliższym rozliczeniu.


§ 5
Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany powiadomić rodziców o zmianie w wysokości opłat w formie informacji na tablicy ogłoszeń.


§ 6
Umowa zostaje zawarta na czas od 01.09.2011 do 30.06.2012


§ 7
Dyrektor Przedszkola może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Rodzic (Prawny Opiekun) zalegaj z należnymi opłatami za 1 miesiąc.

§ 8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Statutu Przedszkola.

§ 9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej sporządzonej w formie aneksu.


§ 10
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz jedna do księgowości ZEAS w Bobowej.


RODZICE /Prawny opiekun / Dyrektor

...................................................................... dnia .....................................
/imię i nazwisko pracownika/
……………………………………………
/miejsce zatrudnienia/
......................................................................
/ stanowisko/


WNIOSEK URLOPOWY

Proszę o udzielenie mi:
Urlopu wypoczynkowego /bezpłatnego/ /okolicznościowego/ /opieki nad dzieckiem/* w
okresie od dnia ............................... do dnia ............................. włącznie tj. .............. dni
roboczych, za rok ................. .
......................................................... ........................................................
/podpis kierownika/ / podpis pracownika/
* niepotrzebne skreślić......................................................................

Opublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 10.11.2011
Podpisał: Wiesław Tarasek
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 298
Wersja do druku