RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.02.2018 z powodu:
nieaktualne informacje

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WILCZYSKACH NA LATA 2010-2015

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W WILCZYSKACH NA LATA 2010-2015
(opracowany wspólnie przez Radę Pedagogiczną Dyrektora ZSP i Radę Rodziców )
I - WIZJA
Szkoła świadczy usługi zapewniające uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości , przygotowuje do życia w europejskiej rzeczywistości oraz dokonywania właściwych i świadomych wyborów , jest bezpieczna i przyjazna. Cała społeczność szkolna uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy identyfikują się ze swoją szkołą.
II - MISJA
Szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju intelektualnego , emocjonalnego, fizycznego i duchowego młodego człowieka , ma wypracowane i kultywowane zwyczaje, tradycje, ceremoniał szkolny i symbole identyfikacyjne. Przygotowuje do podjęcia dalszej nauki w wybranej szkole gimnazjalnej . Programy nauczania są realizowane metodami adekwatnymi do możliwości uczniów i przy zastosowaniu technologii informatycznej.


III. MODEL ABSOLWENTA ZSP w WILCZYSKACH

Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach w wyniku odnalezienia w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego- (w wymiarze intelektualnym, psychicznym zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) mając świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na tym etapie – rozwiną w sobie dociekliwość poznawczą ,ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. W wyniku oddziaływań wychowawczych szkoły uczniowie będą bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych. Na drodze rzetelnej pracy będą poszukiwać, odkrywać i dążyć do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie .
W Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym nabędą także szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotują się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. Uczniowie opuszczający szkołę posiadają również przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.
Ukoronowaniem wysiłków wychowawczych jest model absolwenta przyjmującego postawę dialogu, rozumianą jako umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów. Potrafiącego współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

IV. WYNIKI DIAGNOZY- 2010 r.

Roczna analiza wyników nauczania i wychowania dokonana przez Radę Pedagogiczną za r.sz. 2009/10 , posumowanie wyników uczniowskich osiągniętych na sprawdzianach kompetencji w ostatnich 5 latach , a także wnioski i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów(ankiety) były postawa do zaktualizowania istniejącego Programu Rozwoju Szkoły.
Korzystając z doświadczeń zdobytych w ostatnich latach, Rada Pedagogiczna postanowiła zgłosić placówkę do projektu edukacyjnego Indywidualizacji programu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dzięki czemu szkoła powinna pozyskać nowoczesne pomoce dydaktyczne. Założono, że udział w w/w. projekcie i korzyści z tego płynące połączone z poszerzonym wachlarzem metod i form nauczania stosowanych na lekcji przez nauczycieli powinny zaowocować poprawą efektywności uczenia się uczniów na lekcji.
Rada Pedagogiczna wyraziła również opinię, że ogólnokrajowy problem podupadającego autorytetu nauczyciela zaczyna także dotykać nauczycieli SP.
Aby zapobiec temu negatywnemu zjawisku w/w organ szkolny postanowił podjąć działania zmierzające do poprawy pozycji nauczyciela w naszej wewnętrznej strukturze oświatowej.
Szczegółowa analiza wyników osiągniętych przez naszych uczniów na sprawdzianach kompetencji na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwoliła stwierdzić, że w najbliższych latach powinien powstać mechanizm pozwalający na bardziej skuteczne wykształcanie u uczniów umiejętności korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.
Zadania ujęte w Programie Rozwoju Szkoły i w planie naprawczym nawiązują do wizji szkoły oraz modelu absolwenta określonego wcześniej przez wszystkie podmioty szkolne.
V. OKREŚLENIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

CEL nr 1: POPRAWIĆ EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ UCZNIA NA LEKCJI
CEL nr 2: POPRAWIĆ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI W ZAKREASIE KSZTAŁCENIA
CEL nr 3: WYKSZTAŁCIĆ U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚC ”Korzystania z informacji” oraz ,, Wykorzystanie wiedzy w praktyce’’

Wilczyska 01.09.2010 r.
CEL: POPRAWIĆ EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ UCZNIA NA LEKCJI

Lp. ZADANIE A. : Poszerzyć wachlarz metod i form nauczania
stosowanych na lekcji
Jak ? Kiedy ?
Kto osiąga cel ?

Nauczyciele uczący w szkole X X
W jaki sposób osiągnąć cel ?
(działania szczegółowe)


a) dokonać analizy dotychczas stosowanych metod nauczania Sporządzić spis stosowanych metod i form nauczania z % określeniem w stosunku do całości Do końca kwietnia 2010
b) poszerzyć umiejętności i wiadomości w tym zakresie
c) skorzystać z dobrych przykładów Brać udział w warsztatach i szkoleniach , organizować lekcje pokazowe i brać w nich udział Od II sem. r.szk. 2010/11 do II sem r.szk. 2011/12

Od kogo potrzebne jest wsparcie(jakiego rodzaju?)

Ad.b.) szkolny przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
Ad.c) dyplomowani nauczyciele szkoły własnej i innych
Zaplanować i zorganizować odpowiednie szkolenia
W okresie realizacji zadania
Jakie będą kryteria sukcesu ?
Efektywne uczenie się ucznia na lekcjach potwierdzone dobrymi bieżącymi i okresowymi wynikami. X X
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań ?
Dostosować indywidualny system oceniania uczniów. Systematycznie porównywać wyniki(indywidualnie w zależności od specyfiki przedmiotu) X X
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel Od II sem. rszk. 2010/11 do końca r.szk. 2014/15 X X


CEL: POPRAWIĆ EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ UCZNIA NA LEKCJI

Lp. ZADANIE B. : Doposażyć szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne
i systematycznie wykorzystywać je na lekcjach. Jak ? Kiedy ?
Kto osiąga cel ?
Nauczyciele i dyrekcja szkoły X X
W jaki sposób osiągnąć cel ?
(działania szczegółowe)


a) dokonać analizy stanu środków dydaktycznych do dyspozycji nauczyciela. Przeprowadzić inwentaryzacje przedmiotowe Do końca marca 2011
b) stworzyć wykazy potrzebnych środków dydaktycznych Zapoznać się z ofertą rynku i dostosować ją do realizowanych treści programowych Do końca marca 2011
c) zdobyć środki na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych
Wprowadzić szkołę do Programu indywidualizacja –temat projektu „Wpływ stosowanych środków dydaktycznych na efektywność uczenia się ucznia na lekcji” Do czerwca 2013r.

Do lutego 2012
Od kogo potrzebne jest wsparcie(jakiego rodzaju?)


Ad.c)
Dyrektor szkoły
Szkolny koordynator programu ,,Indywidualizacja….
Ad.c) dyplomowani nauczyciele szkoły własnej i innych Udzielić pomocy w stworzeniu wniosku aplikacyjnego i poszukiwaniu partnerów Czerwiec 2011-
Sierpień 2015
Jakie będą kryteria sukcesu ?


d) Zakwalifikowanie wniosku szkoły do udziału w dwuletnim projekcie
e) Udział i obserwacja lekcji oraz stosowanych na lekcjach pomocy dydaktycznych przez nauczycieli w krajach uczestniczących w projekcie
f) Zakup ze środków grantu potrzebnych pomocy dydaktycznych X X
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań ?
Monitoring działań w projekcie –tworzenie sprawozdań kwartalnych, ankietowanie uczestników projektu X X
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel
Od lutego 2012 do sierpnia 2013 X X

CEL: PODWYŻSZYC AUTORYTET NAUCZYCIELA ?

Lp. ZADANIE C. : Aktywować system samooceny nauczyciela.
Jak ? Kiedy ?
Kto osiąga cel ?

Nauczyciele uczący w szkole X X
W jaki sposób osiągnąć cel ?
(działania szczegółowe)


g) Wypełnić kwestionariusz przygotowany przez dyrekcję placówki
- indywidualnie, przeanalizować samoocenę Praca indywidualna Co rok, do końca czerwca 2015


koooo kończąckończąc wszk.
h) Opracować wzorzec nauczyciela Warsztaty, wykład
i) Wnioski z samooceny i doskonalenia ująć do realizacji w indywidualnym programie rozwoju zawodowego (dokształcanie i doskonalenie zawodowe)
Stworzyć indywidualne plany rozwoju II sem. r.szk. 2014/15
Od kogo potrzebne jest wsparcie(jakiego rodzaju?)


Ad.b.) szkolny przedstawiciel nadzoru pedagogicznego ,nauczyciel realizujący staż

Nadzór ped.- zorganizować szkolenie
Nauczycieli przygotować wykłąd
Jakie będą kryteria sukcesu ?

d) Większa aktywność nauczycieli w temacie doskonalenia swoich umiejętności
e) Przyrost kompetencji stopniowe zwiększanie się autorytetu N
X X
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań ?
 Założyć rejestr nauczycieli dokonujących samooceny
 ankietować uczniów i rodziców Stworzyć formularze ankiet Z końcem każdego semetru począwszy od
czerwca 2009
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel
Od II sem. r szk. 2009/10 do końca r.szk. 20014/15 X X

CEL: PODWYŻSZYC AUTORYTET NAUCZYCIELA W SP im.BCh. w Wilczyskach ?

Lp. ZADANIE D : Stworzyc silne, pozytywne relacje między rodzicami i nauczycielami-uaktywnic system lekcji otwartych.
Jak ? Kiedy ?
Kto osiąga cel ?

Nauczyciele uczący w szkole,rodzice uczniów X X
W jaki sposób osiągnąć cel ?
(działania szczegółowe)


a) Przeanalizować kompetencje ustawowe rodziców i porównać z wykorzystywanymi obecnie.b) Przeanalizować sposoby komunikacji nauczycieli z rodzicami uczniów stosowanymi obecnie i sformułować wnioski w tym zakresie. Dokonać analizy zakresu obecnej współpracy rodziców i nauczycieli i sformułować wnioski w tym
zakresie

j) temacie
d) Stworzyc system lekcji otwartych dla rodziców a) na warsztatach szkoleniowych
Czerwiec 2009


d.)Uaktywnić system lekcji otwartych dla rodziców Stworzyć roczne harmonogramy prowadzonych zajęc


Luty 2009

e) zbadać wpływ zmian w relacjach na wzrost autorytetu nauczycieli. Ankietowanie rodziców Maj 2011
Od kogo potrzebne jest wsparcie(jakiego rodzaju?)
Dyrekcja Szkoły, Szkolny przedstawiciel nadzoru pedagogicznego. Zarząd Rady Rodziców Organizacja narad
sformułowanie opinii W okresie realizacji zadania
Jakie będą kryteria sukcesu ?


f) zmiana negatywnego stosunku niektórych rodziców do szkoły, oświaty i niektórych nauczycieli
g) większe zaangażowanie rodziców w sprawy szkolne
h) właściwe docenienie pracy nauczyciela. X X
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań ?
Ankietowanie rodziców i nauczycieli Maj 2010,11,12,13,14,15
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel

Od II sem. rszk. 2008/09 do końca r.szk. 2014/15 X X


CEL: PODWYŻSZYC AUTORYTET NAUCZYCIELA W SP im. BCh. w Wilczyskach ?

Lp. ZADANIE E : Poprawić efektywność działania Szkolnego Systemu Wychowawczego.
Jak ? Kiedy ?
Kto osiąga cel ?

Nauczyciele uczący w szkole X X
W jaki sposób osiągnąć cel ?
(działania szczegółowe)

a) Dokonać analizy obecnie funkcjonującego systemu nagród i kar
b) Sformułować wnioski i skonsultować je z Radą Rodziców


c) Zmienic zapisy w Statucie Szkoły rozdziale „Nagrody i kary” a) na konferencji podsumowującej pracę szkoły
b) narady tematyczne R.P.

Zmodyfiowac dokument I sem.2009/10


I sem.209/10

styczeń 2009
d) Monitorować efekt zmiany zapisu

Obserwować i analizować zachowania uczniów. Stworzyć raport Od II sem. r.szk. 2009/10 do II sem r.szk. 2014/15
e) zbadać wpływ zmian statutowych na wzrost autorytetu nauczycieli.
ankietowanie Koniec każdego semestru począwszy od czerwca 2009
Od kogo potrzebne jest wsparcie(jakiego rodzaju?)

Szkolny przedstawiciel nadzoru pedagogicznego. Zarząd Rady Rodziców Organizacja narad
sformułowanie opinii W okresie realizacji zadania
Jakie będą kryteria sukcesu ?


-poprawa zachowania uczniów.
-zwiększenie motywacji uczniów do nauki
-widoczna zmiana w stosunkach uczeń - nauczyciel X X
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań ?
Systematycznie analizować wyniki w nauce i zachowaniu wybranych losowo uczniów Wprowadzenie indywidualnych kart kontroli postępów w nauce. 2 x w semestrze
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel
Od II sem. r.szk. 2008/09 do końca r.szk. 2014/15 X X

CEL nr 3: WYKSZTAŁCIC U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚC ”Korzystania z informacji”
ZADANIE A:
Doposażyć szkołę w słowniki języka angielskiego, encyklopedie. Jak? Kiedy?
Kto osiąga cel? Nauczyciele uczący w szkole, Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców X X
W jaki sposób osiągnąć cel?
(działania szczegółowe) a) Stworzyć wykaz potrzebnych słowników i encyklopedii;

b) Zdobyć środki na zakup;
c) Zakupić lub pozyskać Dokonać analizy potrzeb pod względem warunków realizacji podstawy programowej i zapoznać się z ofertą rynku
Pozyskać sponsorów Do końca stycznia 2011


W okresie realizacji zadania
Od kogo potrzebne jest wsparcie?
(jakiego rodzaju?) Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wystosowanie pisma z prośbą o dofinansowanie Do końca marca 2011
Jakie będą kryteria sukcesu? - Zakupione słowniki i encyklopedie X Do końca roku 2011
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań? Sprawdzić stan inwentarza biblioteki szkolnej X 31 grudnia każdego roku
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel? Do końca roku 2012 X X

CEL 3: WYKSZTAŁCIĆ U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚĆ „Korzystania z informacji”

ZADANIE B:
Stworzyć uczniom sytuacje do korzystania z dostępnych źródeł informacji w czasie lekcji i poza nimi. Jak? Kiedy?
Kto osiąga cel?
Nauczyciele uczący w szkole, wychowawcy klas oraz uczniowie X X
W jaki sposób osiągnąć cel?
(działania szczegółowe) a) Uwzględnić pracę ze źródłami informacji w przedmiotowych rozkładach materiału oraz w tematyce godzin wychowawczych
b) Organizować akcje szkolne i konkursy z wykorzystaniem źródeł informacji

X 15 września każdego roku szkolnego


Na bieżąco
Od kogo potrzebne jest wsparcie?
(jakiego rodzaju?) Dyrekcja szkoły, nauczyciele uczący w szkole X X
Jakie będą kryteria sukcesu? a) Przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie standardu korzystania z informacji

b) Właściwe korzystanie przez uczniów ze źródeł informacji

c) Większe zaangażowanie uczniów w korzystanie ze źródeł informacji

d) Udział uczniów w akcjach i konkursach Uczeń wie gdzie szukać potrzebnych informacji i potrafi je odszukać


Uczeń analizuje oferty mediów i potrafi wybrać potrzebne i wartościowe

Zapis tematów zajęć w dzienniku oraz w dokumentacji biblioteki

Sprawozdania z przeprowadzonych akcji oraz półroczne i końcoworoczne podsumowania


Na bieżąco
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań? Analiza wyników sprawdzianu kompetencji X Wrzesień każdego roku
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel? Od momentu podjęcia działań w tym zakresie do końca roku 2012 X X

CEL 3: WYKSZTAŁCIĆ U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚĆ „Korzystania z informacji”
ZADANIE C:
Udział w szkoleniach obejmujących tematykę korzystania z informacji Jak? Kiedy?
Kto osiąga cel?
Nauczyciele uczący w szkole, Dyrekcja szkoły oraz uczniowie X X
W jaki sposób osiągnąć cel?
(działania szczegółowe) Organizowanie szkoleń dla nauczycieli oraz samodoskonalenie nauczycieli Zapoznanie się z ofertą szkoleń, pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury Na bieżąco
Od kogo potrzebne jest wsparcie?
(jakiego rodzaju?) Szkolny przedstawiciel nadzoru pedagogicznego Elektroniczny przepływ informacji, organizacja szkoleń Na bieżąco
Jakie będą kryteria sukcesu? a) Większa aktywność nauczycieli w temacie doskonalenia swoich umiejętności
b) Przyrost kompetencji nauczycieli

Zdobyte dyplomy i certyfikaty

Na bieżąco
Kiedy i w jaki sposób sprawdzać efektywność swoich działań? Lista uczestników szkoleń wraz z harmonogramem spotkań X X
W jakim czasie zrealizować i osiągnąć cel? Do końca roku 2012 X XOpublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 10.11.2011
Podpisał: Wiesław Tarasek
Dokument z dnia: 09.11.2011
Dokument oglądany razy: 332
Wersja do druku