RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.02.2018 z powodu:
nieaktualne informacje

Plan

Plan naprawczy : realizacja od 14 lutego 2011 do 25 czerwca 2012 r. / analiza raz na semestr/ JĘZYK POLSKI, HISTORIA KLASY IV-VI

STANDARD Czynności wymagające poprawy. Działania prowadzące do uzyskania lepszego wyniku. Uczestnicy Osoby odpowiedzialne .Termin realizacji działania .Dowody realizacji.
CZYTANIE Określenie tematu tekstu literackiego i popularnonaukowego
Rozwiązywanie na lekcjach testów doskonalących czytanie ze zrozumieniem Uczniowie klas IV-VI p. Kwarcińska Mirosława
p. Górska Halina Okres realizacji programu naprawczego Zapis w dziennikach lekcyjnych i zajęć dodatkowych
Udzielanie poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstu Sprawdzenie przynajmniej jeden raz w semestrze czytania tekstu ze zrozumieniem Uczniowie klas IV-VI p. Kwarcińska Mirosława
p. Górska Halina Okres realizacji programu naprawczego Sprawdziany z czytania ze zrozumieniem przechowywane przez nauczyciela uczącego
Tworzenie i odróżnianie wyrazów pokrewnych, synonimów, antonimów Ćwiczenia językowe Uczniowie klas IV-VI p. Kwarcińska Mirosława
p. Górska Halina Okres realizacji programu naprawczego Zapis w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie ćwiczeń
Rozpoznawanie środków artystycznego wyrazu w tekstach literackich Praca z tekstem poetyckim i prozatorskim Uczniowie klas IV-VI p. Kwarcińska Mirosława
p. Górska Halina Okres realizacji programu naprawczego Zapis w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie ćwiczeń
PISANIE Redagowanie form pisemnej wypowiedzi. Pisanie na temat z uwzględnieniem poprawności kompozycyjnej, językowej, ortograficznej i inrterpunkcyjnej Konstruowanie na lekcjach wspólnie z uczniami form wypowiedzi. Bogacenie słownictwa przez odpowiednio dobrane ćwiczenia językowe.
Ćwiczenia i zabawy Uczniowie klas IV-VI p. Kwarcińska Mirosława
p. Górska Halina Okres realizacji programu naprawczego Zapis w zeszycie przedmiotowym i do kart pracy .
Sprawdziany ortograficzne przechowywane przez nauczyciela uczącego.


Ortograficzne na lekcjach i zajęciach dodatkowych

Redagowanie samodzielnie wypowiedzi na lekcji i w domu. Uczniowie klas IV-VI Okres realizacji programu naprawczego
ROZUMO-WANIE Umieszczanie dat w przedziale czasowym na lekcjach historii.
Porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej.
Wyrażanie własnych opinii i ich uzasadnienie za pomocą odpowiednio dobranych argumentów. Praca z tablicą chronologiczną.

Zadania domowe
Tworzenie planów wydarzeń w utworach literackich.

Ćwiczenia językowe. Uczniowie klas IV-VI Okres realizacji programu naprawczego Zapis w zeszycie przedmiotowym

Zapis w zeszycie przedmiotowym. Sprawdziany
Zapis w zeszycie przedmiotowym.
Sprawdziany i testy
KORZYSTANIE
Z INFORMACJI Korzystanie ze słowników różnego typu.
Analizowanie i wybieranie ofert mediów zgodnie ze wskazanymi kryteriami. Praca ze słownikami na lekcjach języka polskiego

Przygotowywanie prezentacji, plakatów, wypowiedzi pisemnych i ustnych Uczniowie klas IV-VI Okres realizacji programu naprawczego Zapis w zeszycie przedmiotowym.
Sprawdziany i testy.
Rejestracja wypożyczeń w bibliotece szkolnej
WYKORZYSTY-WANIE WIEDZY WPRAKTYCE Umiejętność posługiwania się alfabetem. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Ćwiczenia- rozsypani wyrazowe, praca ze słownikiem Uczniowie klas IV-VI Okres realizacji programu naprawczego Zapis w zeszycie
Gazetki ortograficzne
Ponadto nauczyciele języka polskiego ,historii i bibliotekarz szkolny :
• Zachęcają uczniów do czytelnictwa( zeszyty lektur)
• Popularyzują książki , zbiory sprawdzianów , czasopisma przygotowujące do sprawdzianów po klasie VI , zachęcają do pracy samokształceniowej
• Przygotowują uczniów do sprawdzianu po klasie VI na godzinach z art.42 ust.2 KN(dowód realizacji : wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych).


MATEMATYKA KLASY IV-VI realizacja od 14 lutego 2011 do 25 czerwca 2012 - analiza raz w semestrze
SANDARD Czynności wymagające poprawy Działania prowadzące do uzyskania lepszego wyniku Uczestnicy Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Dowody realizacji
ROZUMOWANIE Ustalenie sposobu i zapisywanie wyrażeń prowadzących do rozwiązanie zadania z treścią. Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia przynajmniej jeden raz w tygodniu dodatkowe zadania tekstowe do samodzielnej pracy w domu. Zadania powinny zależeć od przerabianego materiału. Nauczyciel zbiera kartki z zadaniem i sprawdza je.
Organizacja całorocznego konkursu „Szkolny Matematyk Roku 2010/11” Uczniowie klasy IV-VI p. Oratowski Wiesław
p. Ligęza Katarzyna Okres realizacji programu naprawczego Imienne kartki opatrzone datą z rozwiązanymi zadaniami

Tabela z wynikami kolejnych etapów
KORZYSTANIE Z INFORMACJI Odczytywanie danych z rysunków, tabeli, diagramu, itp. Zadania tekstowe (wyżej wymienione) przygotowane przez nauczyciela powinny zawierać również ćwiczenia umiejętności odczytywania danych z tabeli, rysunku, wykresu, diagramu, itp. Uczniowie klasy IV-VI p. Oratowski Wiesław
p. Ligęza Katarzyna Okres realizacji programu naprawczego j. w.
WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE Obliczania dotyczące czasu oraz pieniędzy Praktykowanie dodatkowych zadań tekstowych dotyczących obliczeń czasu i pieniędzy (jak wyżej). Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z działu „Droga, prędkość, czas” w klasie VI Uczniowie klasy IV-VI p. Oratowski Wiesław
p. Ligęza Katarzyna Okres realizacji programu naprawczego j. w.
zeszyt przedmiotowy
PISANIE Kaligrafia Nauczyciel sprawdza przynajmniej 3 razy w semestrze zeszyt przedmiotowy ucznia pod kątem poprawności zapisów, staranności oraz poprawnej kaligrafii Uczniowie klasy IV-VI p. Oratowski Wiesław
p. Ligęza Katarzyna Okres realizacji programu naprawczego Wpis nauczyciela opatrzony komentarzem w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz ocena za zeszyt


Ponadto nauczyciele matematyki:
• rozwiązują z uczniami zadania tekstowe o treści matematycznej na dodatkowej godzinie lekcyjnej lub godzinie z art.42 ust.2 KN( dowód realizacji : wpisy do dzienników zajęć pozalekcyjnych)

PRZYRODA KLASY IV-VI realizacja od 14 lutego 2011 do 25 czerwca 2012 roku - analiza raz w semestrze


SANDARD Czynności wymagające poprawy Działania prowadzące do uzyskania lepszego wyniku Uczestnicy Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Dowody realizacji
PISANIE kaligrafia Nauczyciel sprawdza przynajmniej trzy razy w semestrze zeszyt przedmiotowy ucznia pod kątem poprawności zapisów, staranności oraz poprawnej kaligrafii Uczniowie klasy IV-VI p. Włodarz Barbara Okres realizacji programu naprawczego Wpis nauczyciela opatrzony komentarzem w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz ocena za zeszyt
KORZYSTANIE Z INFORMACJI Odczytywanie danych z map, planów, skali znajomość kierunków geograficznych
Odczytywanie prognozy pogody Przygotowanie dodatkowych zadań z rozpoznawaniem kierunków, odczytywanie planów, map.
Nauczyciel częściej zadaje pracę domową wymienionych czynności Uczniowie klasy IV-VI p. Włodarz Barbara Okres realizacji programu naprawczego

Sprawdziany, kartkówki, dodatkowe zadania domowe
WYKORZYSTY-WANIE WIEDZY W PRAKTYCE Rozpoznawanie kierunków wiatru, znajomość orientacji w teranie Ćwiczenia orientacji w terenie, kierunki geograficzne. Przypomnienie i utrwalenie tych wiadomości podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych Uczniowie klasy IV-VI p. Włodarz Barbara Okres realizacji programu naprawczego
Sprawdziany, kartkówki, dodatkowe zadania domowe

Ponadto nauczyciel wykorzystuje czas na zajęciach dodatkowych z art.42 ust.2 KN ( dowód realizacji : zapis w dzienniku zaOpublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 11.11.2011
Podpisał: Wieslaw Tarasek
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 330
Wersja do druku