A A A K

SmodBIP

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Wilczyskach: Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich, Wilczyska 29 i Przedszkole Samorządowe, Wilczyska 28, 38-350 Bobowa, (18) 35-50-112, 35-50-113
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Białek  pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna - awans zawodowy nauczyciela. Stopień nauczyciela kontraktowego

klauzula informacyjna - dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola lub świetlicy

Klauzula informacyjna - monitoring prawo oświatowe

klauzula informacyjna - obowiązek prawny

klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w związku z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej

klauzula informacyjna - rada rodziców

klauzula informacyjna - warunek umowny

klauzula informacyjna - wykonanie zadania w interesie publicznym

klauzula informacyjna - zgoda

klauzula informacyjna -rekrutacja do szkoły-przedszkola

klauzula informacyjna- szczepienia COVID - 19

Klauzula informacyjna ZFSS

Klauzula informacyjna. Zatrudnianie nauczycieli

klauzula informacyjna-bezpieczeństwo dzieci

klauzula informacyjna-realizacja zadań oświatowych

klauzula informacyjna-roczne przygotowanie przedszkolne

klauzula informacyjna-spełnianie obowiązku szkolnego

Obowiązek inf. - NAUKA ZDALNA - poza EOG

zgoda i klauzula inform. wyróżnianie uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych

zgoda i klauzula informacyjna - konkursu, wizerunek

zgoda i klauzula informacyjna - wizerunek dziecka

zgoda i klauzula informacyjna - wycieczka

zgoda i klauzula informacyjna - zawody sportoweOpublikował: Barbara Włodarz
Publikacja dnia: 04.03.2021
Podpisał: Barbara Włodarz
Dokument z dnia: 04.03.2021
Dokument oglądany razy: 828